எம்மாம் பெரியயயய வாய்ய்ய்ய்ய்

ஒரு பீர் டின்ன சர்வ சாதரணமா வாய்க்குள்ளாற விட்டு எடுக்குறாரு..இந்த ஆப்பிரிக்கா நாட்டு மனிதர். பார்க்க பிரமிப்பாக, ஆச்சரியமாக உள்ளது. 
யப்பா..எம்மாம் பெரியயயய வாய்ய்ய்ய்ய்


Posted by போவாஸ் | at 8:16 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails