திருந்தாத, திருத்த முடியாத ஜென்மங்கள்!
28.11.2009 njÂa Âdkâæš, VLfŸ mid¤J« ekJ jiyt® fiyP® mt®fë‹ f£L¥gh£oš cŸsjhfΫ, mjdhš #deha¤ ‰F mêÎ V‰g£LŸsjhfΫ, jiyt® fiyP® mt®fŸ rh¤jJ v‹d v‹W« òy«gš òaš itnfh òy«Ã cŸsh®. Nçaid¥ gh®¤J ehŒ Fiu¤jhš v‹d v‹w ãiyæš ÏtUila ng¢R¡fis Ï¥bghGJ ahU« bghU£lhf vL¤J¡ bfhŸséšiy v‹whY«, ÂdK« VjhtJ x‹iw brhšè¡ bfh©oU¡f nt©L« v‹w ãiyæš ÏU¡»wh® itnfh. mtU¡F ntW ntiy vJΫ Ïšiy.

jiyt® fiyP® mt®fŸ rh¤jJ jäêd« m¿Í«. #dehaf¤ij¡ fh¡f ärhit v®¤jJ, <H¤ jäH®¡fhf M£Áia ÏHªjJ, khãy Rah£Á¡fhf Fuš bfhL¤jJ, r_fÚÂæš rhjid, jäœ br«bkhê, nrJ rK¤Âu¤ £l« ngh‹w gy K¡»a¥ Ãu¢ÁidfŸ k£Lkšyh kš, jäHf k¡fS¡F¡ »il¡f nt©oa gšntW ey¤ £l§fis ã¤jK« brŒJ tU»wJ. brhštij¢ brŒ»wh®; brŒtij¢ brhš»wh®. ÏtuJ rhjidfis rç¤Âu« brhšY»‹wJ. itnfhΡF Ãu¢ÁidfŸ tU«bghGbjšyh« fh¥gh‰WtJ jiyt® fiyP® mt®fns. ntÿ® Áiw¡F«, óéUªj tšè ÚÂk‹w¤J¡F« itnfhit¢ rªÂ¡f V‹ bršy nt©L« ? m¥nghJ jiyt® fiyP® mt®fë‹ fu§fis¥ Ão¤J¡bfh©L itnfh f©Ù® to¤jJ bjçahjh?

kJiuæš 2005Ïš nrJ rK¤Âu¡ £l¤ Jt¡f éHh elªjbghGJ, miH¥ÃjêY«, nkilæY« - m¢Álnth, mkunth KoahJ v‹w kuòfis¤ js®¤Â Ãujk® k‹nkhf‹Á§, ÂUk nrhåah fhªÂ M»nah® K‹åiyæš itnfh ngr éU«Ãa éU¥g¤ij¥ ó®¤Â brŒjJ jiyt® fiyP® mt®fŸjh‹. kuòfS« r£l§fS« v¥go ÏUªjhY« guthæšiy; itnfh mªj ãfœ¢Áæš ngr nt©L« v‹w itnfhé‹ Mir¡fhf k¤Âa muÁl« th£lJ jiyt® fiyP® mt®fŸjh‹. Ï‹iw¡F mtnuhL njhHikæš cŸs b#ayèjh, mt® fyªJ bfhŸS« T£l§fëš itnfh ngRtij¡Tl éU«òtšiy; j鮤J« cŸsh®. itnfhit mj‰fhf tU¤j¥g£lJ c©L.
Ï‹iw¡F vªj¥ g¤Âçifia jiyt® fiyP® j‹ f£L¥gh£oš it¤ÂU¡»wh®? mij mtuhš ã%áf KoÍkh? #dehaf¤Âš V‰g£LŸs mêÎ v‹W ngR« itnfh, bghlh r£l¤Âš Ïtiu b#ayèjh b#æèš mil¡f¢ brh‹dJjh‹ #dehaf« v‹W x¥ò¡ bfhŸ»whuh? m¥go ba‹whš, mnjngh‹W #dehaf¤ij jiyt® fiyP® mt®fS« eilKiw¥gL¤j nt©L« vd éU«ò»whuh?

Âuhél Ïa¡f¤Â‹ Á¤jhªÂahf Ï‹iw¡F midtç‹ ãidéš thG« Kubrhè khw‹ kiwé‹bghGJ, ÏW kçahij brY¤Jtj‰fhf ntÿ® ÁiwæèUªJ, ÚÂk‹w mDkÂæ‹ngçš btëna tªJ itnfh mGj nfhy« v‹d? mij¤ bjhiy¡fh£Áæš gh®¤jt®fŸTl _¡»èUªJ tªj rëÍ«, f©fëš ÏUªj tªj mUé ngh‹w f©ÙU« c©ikæšiyah? eo¥gh? v‹W Ï¥nghJ« gy® ngR»‹wd®. xU brŒÂ nfŸé¥ g£nl‹. m‹iwa it.nfhghšrhä, r£l¡ fšÿçæš khztuhf ÏUªjnghJ kiwªj Âiu¥gl Ïa¡Fe® $jçl« eo¥gj‰F thŒ¥ò¡ nf£f, mtUila milahW Ïšy¤Â‰F¢ br‹wjhfΫ, mªj Ka‰Á bt‰¿ bgwéšiy v‹W« xU Áy e©g®fŸ bjçé¤jd®. m«Ka‰Á bt‰¿ bg‰¿Uªjhš, mt® eo¤J« ÏUªÂU¥gh®; eof® V.é.v«.uh#‹ ngh‹W eo¥ig é£Lé£L, Ï‹W kj nghjfuhfΫ kh¿æU¡f¡ TL«. Ï›th bwšyh« elªJ, mt® muÁaY¡F tuhkš ÏUªÂUªjhš v§fis¥ ngh‹w gyç‹ thœÎ Ï‹iw¡F ã«kÂahf ÏUªÂU¡F«.
mtU¡fhf ciH¤jt®fë‹ thœit ehr« brŒjh®. kdrh£Á ÏUªjhš v©â¥ gh®¡f nt©L«. itnfhthš tŠÁ¡f¥g£lt®fë‹ thœ¡ifæš kWky®¢Áia më¤jt® jiyt® fiyP®. énuhj« ghuh£lhkš m¤Jiz ngiuÍ« jhÍŸs¤njhL gçÎ fh£o j‹tr« M¡»¡ bfh©l jiyt® fiyPç‹ bgUªj‹ik v‹d? Ϥjid ng® thœitÍ« ehr« brŒj itnfhé‹ g©ò v‹d? Jt«r« v‹W mo¡fo itnfh ngRth® . Ϥjid¥ ngiuÍ« Jt«r« brŒjJ itnfhjh‹. ciH¤jt®fS¡F e‹¿ v‹w m§Ñfhu¤ij bfhL¡f¡ TlhJ v‹W«, Vnjh jd¡F k£L« muÁaš rJu§f¤Âš fhŒfis ef®¤j¤ bjçÍ«; k‰wt®fŸ všyh« ig¤Âa¡ fhu®fŸ, j‹Dl‹ cŸst®fis¥ gfil¡ fhŒfshf itnfh ãid¥gJ K£lhŸjd«. itnfhé‹ Ra%g« ahU¡F« bjçahJ v‹W«, mL¤jt®fis xê¡F« jdJ kiwKf¤ £l§fis ( Hiden Agenda) vtU«, m¿aéšiy v‹W ãid¥gJ itnfhé‹ ig¤Âa¡fhu¤jd«. j‹Dl‹ flªj fhy§fëš ÏUªjt®fS¡F, jdJ flªjfhy ãiyikfŸ bjçÍ« v‹gj‰fhf mt®fis¥ òwªjŸë, òÂat®fŸ mjhtJ jd¡F K‹Ã‹ m¿Kf« Mfhjt®fŸ, 1998¡F¥ Ë j‹id ϪÂu‹! rªÂu‹!! vd òfœghL« f¤J¡F£ofis it¤J¡bfh©L Ï‹iw¡F¡ f£Áia el¤J»‹wh®. f£Áæš cŸf£Á #dehaf« v‹w gj¤Â‰F m®¤j« bjçahkš, ò¤Âu nahrid fS¡F¡ f£L¥g£L fhça§fis M‰W»‹wh®.
x›bthU fhyf£l¤ÂY« x›bthUtiu ifæš it¤J¡ bfh©L jd¡F nt©oa gâfisÍ«, njitfisÍ« ó®¤Â brŒjË mt®fis bjUéš é£LŸsh®. Ï‹iw¡F mtnuhL ÏU¥gJ ah®? Â.K.f.éèUªJ m‹iw¡F mtnuhL br‹wt®fis éuš é£L v©â élyh«. m¥go¥ gh®¡F«bghGJ jâif æèUªJ Fkç tiu v©âdhš Ï‹iw¡F g¤J ng® Tl ÏU¡fhJ. Ï¥go¥g£l ãiyæš ehS¡F ehŸ f£blW«ghf njŒªJ bfh©L ÏU¡F« j‹ Ïa¡f¤ij¥ ghJfh¡fΫ, f£o¡ fh¡fΫ Âuhâ Ïšyhj kåj®, jiyt® fiyP® mt®fis¥ gh®¤J éuš é£L édh vG¥g cd¡F v‹d nah¡»aij ÏU¡»wJ? mijÍ« Âdkâ ö¡»¥ Ão¡»wJ; Âdkâ v›tsÎjh‹ itnfhΡF K£L¡ bfhL¤jhY« mt® njwkh£lh®.
ng¢nr bjhêš v‹W e«ò« itnfhΡF, ‘g«gu«’ Á‹d¤ij kh‰¿ ‘ik¡’ Á‹d¤ij¡ bfhL¡fyh«. jtis¤ j‹ thahš bfLtJ nghš itnfh j‹ thahš bfLth®.

rhfr¡fhç, lh‹Áuhâ, v«.í.M®. f£Áia fgÇfu« brŒj eatŠr», N‹a¡fhç vd gy....... m‹iw¡F b#ayèjhit¥ gh®¤J itnfh brh‹d kâthrf§fŸ; Ï‹iw¡F mt® miH¡F« òu£Á¤ jiyé ntÿ® Áiwæš ö¡»¥ ngh£lbghGJ itnfhé‹ muÁaš thœÎ¡F kWky®¢Á bfhL¤j jiyt® fiyP® mt®fis¥ gh®¤J nfŸé nf£F« jF v‹d cŸsJ ?
fhªjhç cy¡ifæš Ïo¤J¡ bfh©lij¥ nghy Jiz Kjšt® jsgÂæ‹ vG¢Áia, rhjid, MSik Ït‰iw¡ f©L itnfh òy«ò»wh®; btJ«ò»wh®. Ï¥go¥g£l ãiyæš c‹ ãiyiaÍ« c‹ js¤ijÍ« rç brŒJé£L k‰wij¥ gh®. »nu¡f¥ gHbkhê¡nf‰g, c‹ f©âš c¤Âu« msÎ mG¡F ÏU¡f, mL¤jt® f©âš cŸs öÁia¥ gh®¤J gçfhr« brŒtJ mg¤jkhd elto¡if.
ngRtJ eh¤Âf«; nghLtJ fW¥ò¤J©L. MdhY« jiyt® fiyP® mt®fS¡F brŒj Jnuhf¤Â‰F«, Ïtiu e«Ãat®fŸ gyç‹ thœit N‹akh¡»a ght¤Â‰F« vªj njt®fë‹ ÂU¢rig¡F¢ br‹W k©oæ£L ght k‹å¥ò¡ nf£lhY«, ÏtU¡F énkhrd« »ilahJ v‹gJ e«Ã¡if. mJnt Ïa‰ifæ‹ ãaÂ.
itnfh flªJ tªj muÁaš ghijia MŒÎ brŒjhš, tuyh‰W üšfëš v°onk£ v‹w jiy¥ig ÏWÂæš bfhL¥gh®fŸ. itnfhΡF mªj v°onk£ äfΫ m‰gkhf ÏU¡F«. itnfh jhaf¤Âš mk®ªJ m©zš fhªÂ, bgçah®, m©zh, fiyP® üšfis XŒthf go¥gJ ešyJ! ÏJ jäêd¤Â‰F« ã«kÂia¤ jU«!!
Ϫj thu« Mdªj éfl‹ `fhbko F©l®’ v‹w jiy¥Ãš "mlhj kiHæY«, mo¤J btS¡F« btæèY« jsuhJ, f© JŠrhJ Ï‹dK« v‹id é£L éyfhj jhaf« th£¢nkD¡F `fdh fhQ« fhy§fŸ. . . fiuªnjhL« nkf§fŸ’ gh£il¢ rk®¥gz« brŒa nt©L»nw‹" v‹W itnfh TWtjhf btëæl¥g£LŸsJ. ÂUªjhj, ÂU¤jΫ Koahj b#‹k§fis¥ g‰¿ ngRtJ, vGJtJ, ãid¥gJ ngh‹w mid¤J« Åzhd bt£o ntiy.
muR mÂfhç xUt‹, bga® éfluhk‹. mt‹ rthç brŒj FÂiu gyÅdkhf bkèªÂUªjJ. mJ el¥gj‰F r©o¤jd« brŒjJ. MdhY«, éfluhk‹ FÂiu¢ rthçia éLtjhæšiy. j‹Dila Cêa®fis miH¤J Ïu©L ngiu¥ Ëdhš ÏUªJ jŸsΫ, _‹W ngiu¡ foths¤ij¥ g‰¿ ÏG¡F«goÍ« c¤jué£lh‹. mU»š ÏUªJ gh®¤j fhsnkf¥ òyt®, ÏJ el¡»w fijah? v‹W eif¤J¥ ghoaJ:
"K‹nd foths« _‹Wng® bjh£oG¡f
Ënd æUªÂu©L ng®jŸs - vªneu«
ntj«ngh« thah‹ éfluhk‹ FÂiu
khj«ngh§f fhj tê!"
ÏJjh‹ itnfhé‹ k.Â.K.f!
jåkukhf ã‰F« itnfh xU¡fhY« njh¥ò Mfkh£lh®!
TiuV¿¡ nfhê¥ Ão¡fhjt‹,
thd« V¿ itF©l« nghthdh?;
ešy khL jhnd C®y ešy éiy nghF«;
ÏJjh‹ itnfhé‹ Ï‹iwa ãiyik.
நன்றி: முரசொலி.

Posted by போவாஸ் | at 12:39 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails