இவர் எந்த தேசத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்? - பகுதி 2

இவர் எந்த தேசத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்? - பகுதி 2


மலேசியாவிலஇருந்தகடத்தி வரப்பட்விடுதலைபபுலிகளினபன்னாட்டவிவகாரங்களுக்காபொறுப்பாளரசெல்வராசபத்மநாதனஇன்றுவரசித்ரவதசெய்து, அவரிடமஇருந்தஅவர்களபெறததுடிக்குமதகவல், புலமபெயர்ந்தமிழர்களினநிதி மூலத்தகண்டறிவதுதான்.

ஈழததமிழரினவிடுதலைபபோராட்டத்தஒடுக்பெரும்பாடுபடுமசிறிலங்அரசமேற்கொண்டிருக்குமஅந்முயற்சிக்கநீங்களுமஉதவுங்களஎன்றுதானடெல்லியிலஇருந்தநாராயணனனுமகாவலதுறைததலைவர்களுக்கஅறிவாலோசனவழங்கியுள்ளார்.

விடுதலையினவேரநிதியிலஇல்லை!

ஓரஇனத்தினநிதி மூலத்தஅழித்துவிட்டால், அதனவிடுதலைபபோராட்டமசெத்துவிடுமஎன்றஇந்இனபபடுகொலகர்த்தாக்களகணக்கபோடுகின்றனர்!

தங்களுக்கஎதிராஇழைக்கப்பட்அநீதிக்கசாத்வீவழிகளிலநீதி பெமுடியாநிலையிலேயே, அநீதிக்கஎதிராநீதியாவிடுதலவேட்கபிறக்கிறது. அந்வேட்கையவிடுதலஉணர்வினவேர். அததுளிர்விட்டு, கிளைவிட்டதழைக்கும்போதபோராட்வடிவத்தபெறுகிறது. அதற்குபபிறகுதானநிதி, பன்னாட்டஆதரவஎன்பதெல்லாம். இதமக்களுக்காவாழ்பவர்களுக்குபபுரியும், நாட்டினபாதுகாப்பஅன்னிநாட்டிற்கஅடிமைப்படுத்துபவர்களுக்கஎப்படிததெரியும்?

அதனால்தானகோத்தபயவலிருந்தநாராயணனவரகுழம்புகிறார்கள். வன்னியினமீதஇரத்தககளரியகட்டவிழ்த்தமக்களையுமஅவர்களுக்காநின்புலிகளையுமதுடைத்தெறிந்பின்னருமவிடுதலைசசிறகுகளவிரிகிறதஎன்ஆச்சரியமஅவர்களுக்கு! முன்னெப்பொழுதையுமவிட, தமிழீழத்தினவிடுதலைக்காவேரஇப்போதுதானவலிமையாபடர்கிறது.

இந்தியா, சீனா, பாகிஸ்தானஉள்ளிட்தெற்காசிஇராணுவல்லமைகளினபேராதரவோடஇரண்டாமவாரமவரநடத்திஇனபபடுகொலவன்னியிலபோராட்டத்தமுடிவிற்ககொண்டவந்திருக்கலாம், ஆனாலஉலநாடுகளினகண்களஅததிறந்துவிட்டது. இப்போதஎல்லநாடுகளுமஈழததமிழர்களினவிடுதலைபபோராட்டத்தினநியாயத்தஉணரததொடங்கிவிட்டன. அதுவஇவர்களஇப்படிததறிகெட்டுபபேசசசெய்கிறது.

இப்பேச்சுகளதமிழினமசட்டசெய்யததேவையில்லை.

சீஊடுறுவலிற்கபதிலென்ன?

இந்தியாவினஉள்நாட்டுபபாதுகாப்பஉறுதிசெய்கூட்டப்பட்காவலதுறமாநாட்டிலஇப்படி சம்மந்தமில்லாமலபேசிஇந்திதேஆலோசகரநாராயணன், ஜம்மு- காஷ்மீரமாநிலத்தினபகுதியிலசீனபபடைகளஒன்றரி.ீ. தூரமஊடுறுவி வந்ததமட்டுமின்றி, அததங்களுக்குசசொந்தமாபகுதி என்றசிகப்பிலகுறியிட்டுவிட்டுசசென்றதஎப்படி? என்றஇன்றஅனைவருமஎழுப்புமகேள்விக்கபதிலகூறியிருந்தாலநன்றாஇருந்திருக்கும்.

தொடரும்...


நன்றி : வெப்துனியா

Posted by போவாஸ் | at 4:04 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails