இவர் எந்த தேசத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்? - பகுதி 1

நமதநாட்டினபாதுகாப்பஆலோசகராஎம்.ே. நாராயணன், சமீபத்திலடெல்லியிலநடந்காவலதுறஇயக்குனர்கள், தலைமஆய்வாளர்களமாநாட்டிலபேசிபேச்சினஒரபகுதி தமிழர்களினகவனத்தஈர்த்துள்ளது.


“தமிழீவிடுதலைபபுலிகளஇயக்கத்திற்கநிதி உதவி செய்துவந்புலமபெயர்ந்தமிழர்களஉலகளாவிஅளவிலபரவியுள்ளதால், அந்இயக்கமமீண்டுமதலைத்தூக்குமஅச்சுறுத்தலஉள்ளது. புலமபெயர்ந்தமிழர்களிடையஉள்அதிருப்தியுற்சக்திகளஒன்றிணைந்தஅந்பயங்கரவாஅமைப்பிற்கஆயுதமவழங்கி மீண்டுமஉயிரூட்டுமசாத்தியமஉள்ளது” என்றஎம்.ே. நாராயணனகூறியுள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி, “அவர்களஉன்னிப்பாகவனிக்வேண்டும், அப்படி நிகழ்ந்தாலஅதனஎதிர்கொள்தயாராவேண்டும்” என்றுமகூறியுள்ளார்.

இந்தியாவினதேசபபாதுகாப்பஆலோசகராஇருந்துகொண்டநாராயணனும், அயலுறவுசசெயலராஇருந்ி‌சங்கரமேனனும், சிறிலங்அதிபரமகிந்ராஜபக்சகோதரர்களாகோத்தபராஜபக்ச, பசிலராஜபக்ஆகியோருடனஇணைந்து, ஒவ்வொரநாளுமபேசி, திட்டமிட்டஈழததமிழர்களஇனபபடுகொலையகச்சிதமாநிறைவேற்றியவர்களஎன்பததமிழ்நாட்டுததமிழர்களும், ஈழததமிழர்களும், புலமபெயர்ந்தமிழர்களுமநன்கஅறிந்துள்ளனர்.


தங்களரீதியாஒடுக்குமசிங்கபெளத்இனவாஅரசிடமிருந்தவிடுதலைபபெஈழததமிழர்களமுன்னெடுத்விடுதலைபபோராளிகளை - தமிழீவிடுதலைபபுலிகளை -பயங்கரவாஇயக்கமஎன்றமுத்திரகுத்தி, அதனஒடுக்குவதாகககூறி, இந்திமக்களையும், உலநாடுகளபலவற்றையுமஏமாற்றி, இரண்டரஆண்டுகளிலஒன்றரஇலட்சமதமிழர்களஅழித்தொழித்மாபெருமஇனபபடுகொலையினகாரணககர்த்தாக்களிலஒருவராஎம்.ே. நாராயணனஇவ்வாறபேசியிருப்பததமிழ்நாட்டுததமிழர்களமட்டுமின்றி, உலகிலவாழுமஎந்தததமிழருக்குமஆச்சரியத்தஏற்படுத்தியிருக்காது.

ஆனால், “அந்இயக்கமமீண்டுமதலையெடுத்தவிடக்கூடாது, உன்னிப்பாகவனியுங்கள், எதையுமஎதிர்கொள்தயாராகுங்கள்” என்றஅவரகூறியிருப்பது, உலகததமிழர்களஅனைவரையுமகோபமகொள்ளசசெய்துள்ளது.

தன்ன மறந்த ஒப்புக கொண் உண்ம!

நாராயணினபேச்சிலஅவரதன்னஅறியாமலேயஒரஉண்மையஒப்புககொண்டுள்ளார். ‘உலகெங்கிலுமவாழுமதமிழர்களமிரட்டி நிதிசசேர்த்தவிடுதலைபபுலிகளஆயுதங்களவாங்கி வைத்துள்ளனர்’ என்றகூறிவந்இவர், இப்பொழுது, “அவர்களுக்கமுக்கிநிதி ஆதாரமாஉள்புலமபெயர்ந்தமிழர்கள்” என்றகூறியுள்ளார்! இதனமூலமவிடுதலைபபுலிகளமிரட்டிபபணபபறித்தஆயுதமவாங்குகிறார்களஎன்பொய்யுரைப்பதனதவாயாலேயஉடைத்தஉண்மையைககூறியுள்ளார்.

நாராயணனினவார்த்தைகளபுதியதல்ல, இவயாவுமவேறொரநாளிலகோத்தபராஜபக்பேசியதுதான்! விடுதலைபபுலிகளினமூபலமஅவர்களஎந்மக்களினவிடுதலைக்காபோராடுகிறார்களஅவர்கள்தானஎன்பதமுழுமையாஉணர்ந்துள்காரணத்தினால்தான், புலமபெயர்ந்தமிழர்களஒற்றுமையஉடைக்எல்லாவிதமாபகீரமுயற்சியிலுமகோத்தபராஜபக்ஈடுபட்டவருகிறார்.

தொடரும்...


நன்றி : வெப்துனியா

Posted by போவாஸ் | at 12:54 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails