பட்டுச்சேலையில் திருக்குறள் + திருவள்ளுவர்.இந்த பட்டு சேலையால்
திருக்குறள் + திருவள்ளுவருக்கு
மதிப்பா ? அல்லது அவமதிப்பான்னு ?
தெரியாது.
ஆனால் முயற்சிக்கு பாராட்டுக்கள்.

Posted by போவாஸ் | at 3:30 PM

0 கருத்துக்கள்:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails